It nije teaterstik ‘Kredyt’

Geplaatst op Posted in Brantgum, Foudgum, Waaxens

kredyt_groot-kopie

It nije teaterstik ‘Kredyt’

 

Vrijdag 20 januari
Aanvang 20.00 uur
Kaarten bestellen via tel. 0519 561533 of per e-mail dorpshuis@brantgum.com

 

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp.
Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’.

kredyt_klein

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder.
Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist.
Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen. Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik adoreert.

De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fêst wat kredyt op de demokrasy.
It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht. Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. 

Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijgen.

Sa folle minsken, sa folle ferhalen.
 Yn ‘Kredyt’ komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.