Iepenloftspul Brantgum 2019 “De Lêste Floed”

Prijswinnaars Prijsvraag Bekend

De eerste winnaar was Gerda Dijkstra, en de tweede winnaar is Willy Wiersma, van harte gefeliciteerd!

We willen alle deelnemers bedanken voor hun inzending. Onder de foto's de goede antwoorden.

 • 1=Binne=G
 • 2=Baukje=N
 • 3=Joke=B
 • 4=Maaike=C
 • 5=Jitske=A
 • 6=Wybe=M
 • 7=Hermine=L
 • 8=Johanna=J
 • 9=Henk=D
 • 10=Anja=H
 • 11=Eelke=I
 • 12=Sytze=O
 • 13=Gea=E
 • 13=Klaas=F
 • 15=Roely=K

...↑

Iepenloftspul Brantgum 'De Lêste Floed'

...↑

Ziet u de laatste update met foto's van donderdag 15 juni niet? Dan laad uw browser een op uw computer opgeslagen/gecachte versie en niet de nieuwste online versie. Ververs dan de pagina in uw browser, of open de pagina in een 'incognito venster'.

...↑

5 juni, Vorderingen opbouw Leegje

...↑

De aanleg van het lauwersmeer

...↑

zaterdag 11 mei, Iepenloftspul Brantgum op Dag van de Garnaal - Lauwersoog

Geplaatst op 10 mei 2019, update 11 mei, van Iepenloftspul Brantgum

It wie hjoed echt super op "de dei fan ‘e granaat” In protte flyers út dielt en in protte minsken sprutsen. In hiele protte hiene al fan ús iepenloft “ de lêste floed” heart!!

Groentis Eeke, Roely, Sytze en Maaike

Het was vandaag echt super op “de dag van de garnaal” Er zijn heel veel flyers uitgedeeld en veel mensen gesproken. Heel veel hadden al van ons openluchtspel “ de lêste floed`’ gehoord!!

Groet van Eeke, Roely, Sytze en Maaike.

...↑

8 mei 2019, Iepenloftspul Eerste keer oefenen op leegje

Geplaatst op 9 mei 2019, van Iepenloftspul Brantgum

YES!!! Op 8 mei hebben we de eerste buiten repetitie gehad. Dat gaf mooie beelden van wat er komen gaat vanaf 13 juni.

De eerste repetitie op het leegje

Heit en Arjen, bad, leegje.

Dansers, leegje.

Trouwfoto, leegje

Werklui sluis, leegje.

Anne en Arjen praten over het knyn, leegje.

...↑

Dansers gezocht voor Iepenloftspul Brantgum

Geplaatst op 24 januari 2019

...↑

Nog drie jonge toneelspelers gezocht voor Openluchtspul 2019

Geplaatst op 15 juli 2018 (klik op afbeelding om te vergroten/verkleinen)

We zoeken nog één meisje en twee jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Meedoen?
Je ouders kunnen je opgeven via info@iepenloftspulbrantgum.nl Doe dat s.v.p. vóór 1 september.

...↑

Brantgum zoekt; Enthousiaste spelers voor het openluchtspel van juni 2019

Geplaatst op 14 juni 2018

We spelen "de Lêste Floed" naar het nieuwste boek van Durk van der Ploeg. Onze schrijfster is Baukje van Hijum en de regie is in handen van Atsje Lettinga..

Het wordt vast weer fantastisch !!!

.

MEEDOEN?

Kom dan naar één van onze auditie avonden....

 • Woensdag 4 juli of
 • Donderdag 12 juli a..s.

19.30 uur in dorpshuis "de Terpring" in Brantgum Opgave via onderstaande mail o.v.v. datum en naam.

We ontmoeten je daar graag.

mail: info@iepenloftspulbrantgum.nl
Website: www.iepenloftspulbrantgum.nl

Flyer/afbeelding met bovenstaande informatie

...↑

“De Lêste Floed”

Geplaatst op 14 juni 2018

Iepenloftspul Brantgum - Juny 2019

Wat spile him ôf yn it húshâlding fan Tsjerk Vogel, doe`t yn 1969 it beslút foel om de Lauwerssee ôf te sluten fan it Waad.

Trije generaasje Vogel hiene jierrenlang, by dei en by nacht, yn it slyk om bealge om in stik see, dat yn`e midsiuwen troch in heislike stoarmfloed ûntstien wie, werom te winnen.

Tsjerk seach it as syn libbensdoel om de djippe ynhammen, it ferlerne gebiet sa hy dat neamde, ta sines te meitsjen en dat woe er, mei hurde hân, syn beide soannen ek oplizze. Dat de jonges dat oars seagen koe er mar min ferkropje!

Generaasjekonflikten binne fan alle tiden, dus wat dat oanbelanget is der gjin nijs ûnder de sinne. Mar hoefolle pine bliuwt der yn`e herten efter. Hoefolle pine moat er wol net yn it hert fan Tsjerk Vogel sitten ha, as er nei jierren foar`t earst by de slûzen komt en it útraast,”hjir hat God my yn`e steek litten!”

It iepenloftspul begjint as de jongste soan Arjen nei jierren werom komt en it âldershûs, suver noch yn`e âlde steat, werom fynt. It is in yngripend stik, in hunkerjen nei erkenning, in gefjocht tusken leafde en haat.

It alderbêste kin ik it omskriuwe mei de wurden dy`t Durk van der Ploeg yn syn foarwurd skreaun hat:

‘Oantinkens is minske taaiste besit, te fergelykjen mei âlde kastbuorden, trochbûgd ûnder de fracht fan`e tiid. Yn`e kast lizze se stil en buorden kleie net, se drage of brekke of sjitte los en litte in gaos efter. Oantinkens hawwe har gewicht. De minske bûcht ta it uterste.’

Baukje van Hijum.

pdf bestand met bovenstaande inleiding van Baukje van Hijum

...↑

Berichten

Nog geen berichten
*Naam:
Email:
Waarschuw me bij nieuwe berichten
Email adres verbergen
*Tekst:
 

...↑...