Iepenloftspul Brantgum

18 juli - Omrop Fryslân op leechje oer 'De Trochgong Fan Jierren'

Geplaatst op 15 juli 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Foto's van interview

Geert van Tuinen fan Omrop Fryslân komt sneontemiddei 18 july nei ’t Leechje yn Brantgum. Hy sil dêr prate mei in pear minsken fan it earste oere, oer ús iepenloftspul út 2000, ‘De trochgong fan jierren’. Dit hat allegear te krijen mei de weromblik op Simmer 2000.

Dit petear wurdt live útstjoerd op’e radio, túsken 14.00 en 15.00 oere (14.10 en 14.40 is de planning). Lammert Stellema, Baukje de Jager-van Hijum en Riekje Grijpstra sille Geert van Tuinen dan te wurd stean.

...↑

Iepenloftspul Brantgum 2019 “De Lêste Floed”

Conclusie van bestuur Iepenloftspul na enquete

Geplaatst op 12 maart 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Beste dorpsgenoten,

De enquete van het Iepenloftspul Brantgum is bij 150 adressen in onze drie dorpen en daaromheen, in de brievenbus gedaan. Wij hebben zeggen en schrijven 11 ingevulde reacties binnen gekregen. Een voor ons als bestuur teleurstellend laag aantal. Dit lage aantal responsies geeft aan dat het draagvlak voor het Iepenloftspul op dit moment duidelijk onvoldoende aanwezig is. De zoektocht naar meer vrijwilligers en /of contactpersonen heeft nauwelijks positieve reacties opgeleverd, wat die indruk versterkt. Hoewel wij heel blij zijn met de inzet van de vrijwilligers van “de lêste Floed” geldt ook voor hen dat er een te grote inzet nodig was omdat er gewoon te weinig vrijwilligers waren. Dat geldt ook voor het bestuur. Wil je als dorp serieus meedoen in de huidige wereld van de openluchtspelen, dan is draagvlak essentieel. Onze conclusie is daarom dat het bestuur haar taken neerlegt en dat we dus stoppen met het Iepenloftspul van Brantgum. Daarmee komt er een einde aan zes succesvolle edities die sinds 2000 zijn opgevoerd.

Sytze, Roely, Maaike.

...↑

14 feb 2020 - Evaluaasje Iepenloftspul Brantgum

Geplaatst op 23 februari 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Hieronder de evaluatie presentatie zoals die gepresenteerd is door Sytze van der Woude op de informatieve Dorpsbelang jaarvergadering van 14 februari j.l.

...↑

DVD van "De lêste floed"

Geplaatst op 1 oktober 2019 | Iepenloftspul Brantgum

Er zijn in de aanloop naar de voorstelling en tijdens de voorstelling van ons stuk “De lêste floed" opnames gemaakt door Wytse Bijlstra uit Holwerd.

Wie belangstelling heeft voor de DVD à € 15,00 per stuk kan contact opnemen met het bestuur via info@iepenloftspulbrantgum.com

...↑

Iepenloftspul Brantgum 'De Lêste Floed'

...↑

Ziet u de laatste update met foto's van donderdag 15 juni niet? Dan laad uw browser een op uw computer opgeslagen/gecachte versie en niet de nieuwste online versie. Ververs dan de pagina in uw browser, of open de pagina in een 'incognito venster'.

...↑

5 juni, Vorderingen opbouw Leegje

...↑

De aanleg van het lauwersmeer

...↑

zaterdag 11 mei, Iepenloftspul Brantgum op Dag van de Garnaal - Lauwersoog

Geplaatst op 10 mei 2019, update 11 mei, van Iepenloftspul Brantgum

It wie hjoed echt super op "de dei fan ‘e granaat” In protte flyers út dielt en in protte minsken sprutsen. In hiele protte hiene al fan ús iepenloft “ de lêste floed” heart!!

Groentis Eeke, Roely, Sytze en Maaike

Het was vandaag echt super op “de dag van de garnaal” Er zijn heel veel flyers uitgedeeld en veel mensen gesproken. Heel veel hadden al van ons openluchtspel “ de lêste floed`’ gehoord!!

Groet van Eeke, Roely, Sytze en Maaike.

...↑

8 mei 2019, Iepenloftspul Eerste keer oefenen op leegje

Geplaatst op 9 mei 2019, van Iepenloftspul Brantgum

YES!!! Op 8 mei hebben we de eerste buiten repetitie gehad. Dat gaf mooie beelden van wat er komen gaat vanaf 13 juni.

De eerste repetitie op het leegje

Heit en Arjen, bad, leegje.

Dansers, leegje.

Trouwfoto, leegje

Werklui sluis, leegje.

Anne en Arjen praten over het knyn, leegje.

...↑

Dansers gezocht voor Iepenloftspul Brantgum

Geplaatst op 24 januari 2019

...↑

Nog drie jonge toneelspelers gezocht voor Openluchtspul 2019

Geplaatst op 15 juli 2018 (klik op afbeelding om te vergroten/verkleinen)

We zoeken nog één meisje en twee jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Meedoen?
Je ouders kunnen je opgeven via info@iepenloftspulbrantgum.nl Doe dat s.v.p. vóór 1 september.

...↑

Brantgum zoekt; Enthousiaste spelers voor het openluchtspel van juni 2019

Geplaatst op 14 juni 2018

We spelen "de Lêste Floed" naar het nieuwste boek van Durk van der Ploeg. Onze schrijfster is Baukje van Hijum en de regie is in handen van Atsje Lettinga..

Het wordt vast weer fantastisch !!!

.

MEEDOEN?

Kom dan naar één van onze auditie avonden....

  • Woensdag 4 juli of
  • Donderdag 12 juli a..s.

19.30 uur in dorpshuis "de Terpring" in Brantgum Opgave via onderstaande mail o.v.v. datum en naam.

We ontmoeten je daar graag.

mail: info@iepenloftspulbrantgum.nl
Website: www.iepenloftspulbrantgum.nl

Flyer/afbeelding met bovenstaande informatie

...↑

“De Lêste Floed”

Geplaatst op 14 juni 2018

Iepenloftspul Brantgum - Juny 2019

Wat spile him ôf yn it húshâlding fan Tsjerk Vogel, doe`t yn 1969 it beslút foel om de Lauwerssee ôf te sluten fan it Waad.

Trije generaasje Vogel hiene jierrenlang, by dei en by nacht, yn it slyk om bealge om in stik see, dat yn`e midsiuwen troch in heislike stoarmfloed ûntstien wie, werom te winnen.

Tsjerk seach it as syn libbensdoel om de djippe ynhammen, it ferlerne gebiet sa hy dat neamde, ta sines te meitsjen en dat woe er, mei hurde hân, syn beide soannen ek oplizze. Dat de jonges dat oars seagen koe er mar min ferkropje!

Generaasjekonflikten binne fan alle tiden, dus wat dat oanbelanget is der gjin nijs ûnder de sinne. Mar hoefolle pine bliuwt der yn`e herten efter. Hoefolle pine moat er wol net yn it hert fan Tsjerk Vogel sitten ha, as er nei jierren foar`t earst by de slûzen komt en it útraast,”hjir hat God my yn`e steek litten!”

It iepenloftspul begjint as de jongste soan Arjen nei jierren werom komt en it âldershûs, suver noch yn`e âlde steat, werom fynt. It is in yngripend stik, in hunkerjen nei erkenning, in gefjocht tusken leafde en haat.

It alderbêste kin ik it omskriuwe mei de wurden dy`t Durk van der Ploeg yn syn foarwurd skreaun hat:

‘Oantinkens is minske taaiste besit, te fergelykjen mei âlde kastbuorden, trochbûgd ûnder de fracht fan`e tiid. Yn`e kast lizze se stil en buorden kleie net, se drage of brekke of sjitte los en litte in gaos efter. Oantinkens hawwe har gewicht. De minske bûcht ta it uterste.’

Baukje van Hijum.

pdf bestand met bovenstaande inleiding van Baukje van Hijum

...↑...