8 Juli inspraak bij raad van Noardeast-Fryslân betreffende 'Fryske plaknammen'.

Geplaatst 29 juni 2021 | Dorpsbelang

Goedemiddag,

Dank voor het verzoek om te komen inspreken bij de raad van Noardeast-Fryslân, u bent van harte welkom!

Datum wordt 8 juli Na overleg met de voorzitter van de raad is besloten om de inspraak over de Fryske plaknammen te organiseren op donderdag 8 juli, voorafgaand aan de raadsbehandeling van dit onderwerp.

Reden is dat wij graag alle inspraak over dit onderwerp bundelen op hetzelfde moment. Bovendien kunnen de insprekers de behandeling van het onderwerp dan live bijwonen.

De raad vergadert op 8 juli fysiek in Kollum. In verband met de 1,5 meter maatregel, is er slechts beperkt ruimte voor insprekers. Wij verzoeken u dan ook met een zo beperkt mogelijke afvaardiging naar Kollum te komen.

Graag ontvangen wij rond 19.15 uur in de foyer van het gemeentehuis. Wij kunnen dan met u enige logistieke en technische zaken rond de inspraak doornemen.

De raadsvergadering start om 19.30 uur.

Na het Fragemomint volgen enkele hamerstukken. De Fryske plaknammen zijn deze avond het enige bespreekpunt. Aan het begin van de behandeling krijgen de insprekers elk maximaal 5 minuten de tijd om hun punt duidelijk te maken. Na de inspraak kunt u de raadsbehandeling van het onderwerp bijwonen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Mei freonlike groetnis,
Sytze Dijkstra

Riedsgriffier

...↑

Burgemeester Kramer over het Friese plaatsnamen-debat

29 juni 2021

Lees artikel

Dorpsbelangen dreigen met stap naar rechter

28 juni 2021

Lees artikel

...↑

Reactie van Dorpsbelang Waaxens over besluit College over spellingswijziging

Geplaatst 11 juni 2021 | Dorpsbelang

Hierbij ( in het Fries) de reactie van het dorp Waaxens. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen verspreiden onder alle politieke partijen in onze gemeente en aan het college willen sturen Unaniem willen alle inwoners de naam Waaxens behouden om meerdere redenen, dit is reeds eerder en ruim binnen de reactietijd aan het College van onze gemeente meegedeeld.

Wat is de democratie waard als er een mening gevraagd wordt en daar Unaniem een reactie op komt dat we geen spellingswijziging willen en dan het College die compleet negeert? Wij willen Waaxens blijven en zullen daar alles voor inzetten. We gaan er vanuit dat de raad van Noard East Fryslan dit college terugfluit op 8 juli in de gemeenteraadsvergadering..

Bijgaand de inhoudelijke reactie:
Yn it útstel van de gemeente NOF oangeande de sabeare ferfrysking fan de doarpsnammen wurdt yn ús gefal (WaaXens-WaaKSens) útgien fan in falske tsjinstelling Frysk-Nederlânsk. Yn ús gefal is der nammers gjin inkeld útspraakferskil en bliuwe WaaXens of WaaKSens yn’e útspraak itselde. De X yn’e skriuwwize makket de namme net Nederlânsk. Sterker: yn it gefal fan ús doarpsnamme is dy X krekt in ûnderskiedend elemint dat wy as bewenners tige en ek saaklik op priis stelle. Us strjitnammen binne tritich jier lyn ferfryske en dat stelden wy op priis om’t se sûnt skreaun wurde op de wize sa’t wy se útsprekke. Mar yn it gefal fan WaaXens-WaaKSens makket dat lykwols neat út. Nochris: de útspraak bliuwt krekt itselde. Frysk taalbelied moat it brûken fan it Frysk befoarderje en dat brûken is net tsjinne mei in skriuwwize dy’t in letterke feroaret op in plaknammebuordsje. Frysk is ál befoardere mei mear Frysk út’e mûle en út’e pinne fan amtners en ûnderwizers.

Wat is der op Waaksens tsjin?
Earst, de betizing dy’t ûntstean sil om’t yn’e Greidhoeke ek in doarp leit dat as WaaKSens skreaun wurdt. Ferskate kearen hawwe reizigers op wei nei ús WaaXens in rare omwei fan ien as twa oeren meitsje moatten om’t se earst yn dat oare WaaKSens bedarren. En waard post mei fertraging besoarge om’t it adres earst yn dat oare doarp socht waard.

Twad, de historisiteit fan de skriuwwize. De earste midsieuske fermeldingen fan ús doarp wiene al Waaxens, of Waexens. Dat wie gjin Nederlânske mar in Latynske gewoante, likegoed as Harinxma, de grutste lânhear yn Waaxens en omkriten syn namme mei in X skreau en dy X bewarre bleaun is yn de Harinxmawei. (Dêryn dus wol!). De X dy’t jimme fuort ha wolle is gjin Nederlânske mar in histoaryske skriuwwize, likegoed as yn Boxmeer en Boxtel en wittefolle oare nammen. Nei alle gedachten komt de X út it Latyn wei, dat as skriuwtaal yn’e âlde tiden brûkt en letter ek deftich wie. Elkenien dy’t yn besteande registers, yn katalogi, boeken of argiven nei WaaKSens siket rint yn earste oanliz stomp om’t ús doarp dêr troch de ieuwen hinne allinnich as WaaXens skreaun is.

Tred, it taalbelied dat mear brûken fan it Frysk neistribbet, sjit har doel foarby. Net as it ynhâldlik nammeferoaring foarstelt (Hantummerútbuorrren ynstee fan Hantummeruitburen) mar ál mei in letterkeferoaring. Net-Friezen sjogge WaaXens earder as apart en dêrom wol as Frysk, en sjogge yn WaaKSens gjin Frysk mar in skriuwwize dy’t yn it Nederlânsk alhiel net frjemd is. Súderlingen miene sels dat it har eigen is en sa krigen wy ek wol post adressearre oan WaaSKens.

Koartsein, de gemeenteried moat de betinkingen fan de bewenners hifkje oan syn belied en dan in saaklike beslissing nimme. Net op grûn fan emoasjes foar of tsjin it Frysk, want dêr gjit it yn ús gefal hielendal net om, mar op grûn fan de mooglike oerlêst en ek fan de tradysje. In namme is in product fan it ferline. As dat ferline ferhollânsking wie is der in reden om dermei ôf te weevjen. WaaXens is lykwols gjin produkt fan ferhollânsking, sa’t boppeneamde ‘uitburen’ dat wol is.

Wy stypje de gemeente yn syn befoardering fan it Frysk. Frysk as yn it deistich libben brûkte taal, en net as geveltsje-fryskfertoan.

Dêrom freegje wy, bewenners, foar de namme fan ús doarp in útsûndering.

Met vriendelijke groeten, best regards,

Lammert Dijkstra
Penningmeester Dorpsbelang Brantgum, Foudgum en Waaxens

...↑

Friese plaatsnamen in gemeente Noardeast-Fryslân.

Geplaatst 20 april 2021| Dorpsbelang

De bestuurders van deze gemeente willen de naam Waaxens wijzigen in de friese naam Waaksens. De dorpsbewoners mogen kiezen wat ze willen.

Het blijkt dat alle bewoners van Waaxens willen dat de naam blijft zoals die nu is: Waaxens.

Omdat er in de gemeente Súdwest-Fryslân ook al een plaats ligt die Waaksens heet, is kans op verwarring erg groot. Ook bij gebruik van navigatie is het risico op verkeerd aanklikken van de plaatsnaam groot en dan zit je wel 3 kwartier rijden van de juiste bestemming.

Het is bij begrafenissen voorgekomen dat men hierdoor te laat kwam, en ook bezoekers voor de inwoners hebben hier wel eens mee te maken.

Bij agrarische bedrijven in ons dorp komt het voor dat leveranciers in Waaksens het betreffende bedrijf zoeken , terwijl ze in Waaxens moeten zijn. En dit is natuurlijk van zakelijk belang.

Een argument is ook dat een Friese plaatsnaam niet perse het gebruik van de Friese taal bevordert. De inwoners van Waaxens voelen zich thuis bij deze naam, WIJ WILLEN GEEN ANDERE NAAM VOOR ONS DORP!!!

Dorpsbelang Brantgum, Waaxens, Foudgum

...↑

Voorstel Friese plaatsnaam Waaksens ipv Waaxens

Geplaatst 5 maart 2021| Gemeente via Dorpsbelang

Dit bericht is voor de bewoners van Waaxens bestemd. Wil je reageren dan graag een mail naar dorpsbelang@brantgum.com of gebruik onderstaand mailformulier, zodat wij aan de gemeente door kunnen geven dat wij het met hun voorstel oneens zijn.

Lees de brief Waaxens-plaatsnaam.pdf

Willen wij de friese naam dan hoeven we niet te reageren.

...↑

Vervanging bomen Ids Wiersmastrjitte

Geplaatst op 16 december 2020 bijgewerkt 5 maart 2021| Gemeente via Dorpsbelang

De bomen die tussen het fietspad en de hoofdweg aan de Ids Wiersmastrjitte staan zijn in een dusdanige slechte conditie dat wij besloten hebben ze te rooien. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt.

De huidige bomen worden vervangen door Ulmus 'Rebona' [iep] Een iep soort die resistent is tegen iepziekte. De werkzaamheden hieraan zullen deze winterperiode plaatsvinden.

Met vriendelijke groet/Mei freonlyke groetnis,

J.Tjeerdsma
BOR medewerker Gemeente Noardeast-fryslân

...↑

Het Bestuur

Voorzitter: Auke Talsma
Secretariaat / Penningmeester Roely Wiersma
Lid: Styntsje Grijpstra
Lid: Jenne Tania
Email: dorpsbelang@brantgum.com

...↑

Contact

Formulier wordt gemailed naar: dorpsbelang@brantgum.com

...↑