Verslag Mienskips EnergiePlan

Geplaatst op 11 februari 2020 | Stichting Friese Milieu Federatie

De gemeenten in Noordoost-Fryslân hebben als doelstelling dat in 2025 40% van de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. En in 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. De wijze waarop dit te realiseren is sterk afhankelijk van de lokale situatie.

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft geïnteresseerde dorpen de mogelijkheid geboden om te werken aan een ‘MienskipsEnergiePlan’ op basis van de Energiemix Methode. Deze methode bevordert het inzicht en bewustzijn van de opgave op dorpsniveau, zorgt voor verbeelding van de ruimtelijke consequenties van voorgestelde maatregelen en draagt bij aan gemeenschapsvorming op het onderwerp klimaat en energie.

In twee avonden, op 4 november en 2 december, heeft een groep geïnteresseerde inwoners van Foudgum, Brantgum en Waaxens gewerkt aan de opgave. Op de eerste avond zijn het energieverbruik, diverse technieken en het rekenmodel gepresenteerd. In twee groepen is vervolgens een passende en duurzame energiemix voor 2050 opgesteld en berekend. De groepen hebben hun resultaten aan elkaar gepresenteerd en bediscussieerd.

Op de tweede avond is teruggeblikt op de voorgaande bijeenkomst en de resultaten. De kenmerken van het dorp en het omliggend landschap zijn gepresenteerd en er zijn visualisaties van duurzame energie productie in dorp en omgeving getoond. Uit de dialoog is een rode draad gedefinieerd waarna een eindmix is opgebouwd en op kaart gezet. De resultaten zijn verwerkt in dit Mienskipsenergieplan van Foudgum, Brantgum en Waaxens.

1. Verslag MienskipsEnergiePlan

...↑

2. Presentatie eerste avond

...↑

3. Presentatie Landschapsarchitect

...↑