Nieuwsbrief juli 2021

Opmerking; admin heeft nog geen artikel betreffende leefbaarheid dorpen gekregen. Zodra deze binnen is zal het toegevoegd worden. Excuses voor het ongemak.

...↑

Afronden boswerkzaamheden Noard East Fryslân

Brief Staatsbosbeheer Noard Fryslân, 6 juli 2021

Geacht Dorpsbelang Brantgum
Als belanghebbende in de nabijheid van dorpsbos Brantgum stel ik u graag op de hoogte van de naderende boswerkzaamheden die in het bos zullen plaatsvinden in de periode vanaf 15 juli. Langs wegen en paden en in de bosvakken zijn in het vorige seizoen essen verwijderd die dreigden om te vallen als gevolg van essentaksterfte. De bomen herstelden niet van deze besmettelijke schimmelziekte die ervoor zorgt dat essen snel afsterven. Nu de velling van de zieke essen klaar is, gaan we de werkzaamheden afronden. Bij de vorige werkzaamheden is op veel plekken top en takhout achtergebleven. Dit top en tak hout wordt de komende periode uitgereden. De nog resterende takkenbulten worden met een machine uit de bospercelen gehaald. Vervolgens worden deze versnipperd en afgevoerd. Op de planning staan in deze volgorde de volgende locaties; Hantumhuizen, Ternaard, Nes, Wierum, Oosternijkerk, Metslawier, Paessens en Ezumazijl.

Werkzaamheden
Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel, fiets en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. Het kan voorkomen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Daarom markeren we de plekken waar gewerkt wordt zoveel mogelijk met bordjes en linten. De beschadigde paden worden na de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het einde van dit jaar.

Voorbereidingen voor herplant
Naast het uitrijden van de takken voeren we in een aantal bossen ook werkzaamheden uit om de grond weer gereed te maken voor herplant in de toekomst. Om deze herplant mogelijk te maken zullen er in de dorpsbossen van Brantgum, Hantumerhoek, Niawier, en Rinsumageest in de maand augustus stukken grond gereed gemaakt worden door een bosklepel. Hierbij worden de achtergebleven stobben weggehaald en de bodem geschikt gemaakt om nieuwe bomen in te planten. Bij deze herplant zal gebruik worden gemaakt van meerdere boomsoorten. Uiteindelijk streven we ernaar om in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een hoge biodiversiteit te krijgen.

Kijk voor meer informatie www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte

Met vriendelijke groet,
Gjerryt Hoekstra Staatsbosbeheer Noard Fryslân

...↑

De eerste Keatspartij van 2021 zondag 27 juni om 13:00 uur

Geplaatst 14 juni 2021 - bijgewerkt 28 juni| Kaatsvereniging

Na meer dan een jaar werd er eindelijk weer gekaatst in Brantgum. 4 parturen en perfect weer voor kaatsers en publiek. Elk partuur moest 3 x aan de bak en dat leverde mooie partijen op waarbij de eindstand niet altijd een juiste afspiegeling van de wedstrijd was. ...Lees Verder >>

...↑

Nieuwsbrieven stichting Fêste Grûn Noardeast Fryslân

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Vrijdag 14 mei 2021 :

Bij Burgum (Vermilion 11,5 miljard kuub) wordt gesproken over een bodemdaling van 32 cm als gevolg van gaswinning. Meer hierover onder Wetterskip wil gaswinning Burgum tegenhouden (Friesch Dagblad 8 april 2021).
Ter vergelijking :
Bij Anjum (NAM 30 miljard kuub) wordt een getal van 19 cm genoemd. Gezien de grootte van beide gasvelden zou men in Anjum een grotere bodemdaling verwachten dan in Burgum. Toch is dat niet het geval. De NAM is hierover om opheldering gevraagd.

  • Alweer enige tijd geleden (Friesch Dagblad 2 april 2021) liet de NAM zich kritisch uit over de kosten van schadeherstel aardbevingen ...→
  • Een verontrustende aardbeving bij Huizinge. Een bericht hierover van RTV Noord (28 april 2021) ...→
  • "Energietransitie moet worden gefinancierd uit gasopbrengst" Meer hierover in het Friesch Dagblad onder Noardeast-Fryslân wil vergunningstop gas ...→
  • Enkele weken geleden liet Fêste Grûn Noardeast-Fryslan een persbericht uitgaan welke in meerdere dag- of weekbladen is geplaatst. De inhoud van dit bericht kunt U inzien onder Feste Grun uit Omgevingsproces Ternaard ... →

Recentelijk zijn een tweetal brieven gestuurd naar
informateur dhr. H.D. Tjeenk Willink
1 - Brief van gezamenlijke overheden
2 - Brief van Landelijk Samenwerkingsverband Mijnbouw Winning-en Opslagvelden

Bron:Website Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

...↑

Simmer yn Fryslân

Geplaatst op 13 mei 2021

Ek dit jier komt Omrop Fryslân wer nei jim ta yn _Simmer yn Fryslân_. Fan 12 july ôf oant 3 septimber binne wy alle wurkdagen mei radio en telefyzje te finen yn in doarp, wyk of streek. Mei de hiele dei live bydragen op de radio en jûns op telefyzje yn _Simmer yn Fryslân_.

Dit jier kinne alle doarpen dy’t wat _nijsgjirrichs, oangripend of bysûnders ___ha har opjaan. Ut alle oanmeldingen sil de redaksje de ‘fakânsje rûte’ troch ús provinsje en har doarpen útstippelje.

Wolle jim meidwaan mei jim doarp? Plakken dy’t meidwaan wolle kinne har no opjaan mei it formulier op de site fan Omrop Fryslân. We wolle graach witte wat der yn it doarp spilet, wa’t der wenje en wat der te belibjen is. Ek dit jier dus wer de Simmer yn Fryslân-doarpetoer!

Liket it jim moai om jim doarp sjen te litten yn _Simmer yn Fryslân_? Jou jim dan gau op fia omropfryslan.nl/simmer

...↑

20 sep 19 sep 2021 - Kuier fan Brantgum

Het bestuur van de Kuier fan Brantgum heeft na veel nadenken en zoeken naar mogelijkheden toch besloten om de wandeltocht die gepland stond voor 20 september 2020 te verplaatsen naar. Zondag 19 september 2021.

De opzet en het zelfde goede doel MS blijft hetzelfde. Wij hopen dat we op Zondag 19 september 2021 weer onder normale omstandigheden de mooie wandeltocht kunnen organiseren en dat de wandelaars dan weer naar Brantgum komen om de tocht te wandelen en hierdoor een mooi bedrag voor het goede doel MS te realiseren. Namens het bestuur van de Kuier fan Brantgum. Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

Zondag 19 september 2021
Kuier fan Brantgum
Loop mee voor goede doel ziekte MS

...↑

18 juli - Omrop Fryslân op leechje oer 'De Trochgong Fan Jierren'

Geplaatst op 15 juli 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Foto's van interview

Geert van Tuinen fan Omrop Fryslân komt sneontemiddei 18 july nei ’t Leechje yn Brantgum. Hy sil dêr prate mei in pear minsken fan it earste oere, oer ús iepenloftspul út 2000, ‘De trochgong fan jierren’. Dit hat allegear te krijen mei de weromblik op Simmer 2000.

Dit petear wurdt live útstjoerd op’e radio, túsken 14.00 en 15.00 oere (14.10 en 14.40 is de planning). Lammert Stellema, Baukje de Jager-van Hijum en Riekje Grijpstra sille Geert van Tuinen dan te wurd stean.

...↑